MANG THONG TIN KHOA HOC NONG NGHIEP VIET NAM

Ngày đăng: 27/09/2015 Số lượt xem: 2377

Mạng lưới thông tin quốc tế

Liên kết giữa nghiên cứu và khuyến nông thông qua công nghệ thông tin.

Liên kết giữa nghiên cứu và khuyến nông thông qua công nghệ thông tin.

Afaci:                                                                                               http://www.afaci.org/

Bangladesh 

Ministry of Agriculture :                                                                      http://www.moa.gov.bd/
 Bangladesh Agricultural Research Council:                                         http://www.barc.gov.bd/

Cambodia

Ministry of Agriculture - Cambodia. :                                                       http://www.maff.gov.kh/en/index.php

Indonesia

Ministry of Agriculture Republic of Indonesia :                                    http://www.deptan.go.id/index1.php

Lao P.D.R  

Ministry of Agriculture and Forestry :                                                 http://www.maf.gov.la/

Mongolia
Ministry of Food, Agriculture and Light Industry :                                 http://www.mofa.gov.mn/mn/index.php

Nepal 

Ministry of Agriculture and Cooperatives :                                           http://www.moac.gov.np/
Nepal Agricultural Research Council :                                                http://www.narc.org.np/narc/index.php

Philippines

Department of Agriculture :                                                               http://www.da.gov.ph/

Republic of Korea
The Rural Development Administration(RDA) :                                   http://www.rda.go.kr/foreign/eng/index.jsp

Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries:                        http://english.mifaff.go.kr/main.tdf

Sri Lanka

Ministry of Agriculture :                                                                    http://www.mimrd.gov.lk/

Department of Agriculture :                                                               http://www.agridept.gov.lk/profile.php

Thailand

Department of Agriculture :                                                                  http://www.doa.go.th/

Ministry of Agriculture and cooperatives:                                               http://www.moac.go.th/builder/moac/eng/

Uzbekistan

Ministry of Agriculture and Water Resources of the Republic of Uzbekistan : 
                                                                http://www.agro.uz/ ( http://www.gov.uz/en/authorities/ministries/1297 )

Vietnam

Vietnam Academy of Agricultural Sciences:                                           http://www.vaas.org.vn

                                                                                                          http://www.atin-vaas.com

                                                                                                          http://www.gap-vietnam.com

Tin mới nhất

Thời tiết

Hanoi, Vietnam
  • Thứ hai
  • Thứ ba
  • Thứ tư

Lịch