MANG THONG TIN KHOA HOC NONG NGHIEP VIET NAM

Ngày đăng: 27/09/2015 Số lượt xem: 2158

Mạng lưới thông tin quốc gia

Liên kết giữa nghiên cứu và khuyến nông thông qua công nghệ thông tin.

Website của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT:

 

Bộ Nông nghiệp &PTNT:                                                      www.omard.gov.vn

 

Vụ KHCN&MT:                                                                        www.vnast.gov.vn

 

Vụ HTQT:                                                                                 icd.mard.gov.vn

 

Cục trồng trọt:                                                                         www.cuctrongtrot.gov.vn

 

Cục Bảo vệ thực vật:                                                             www.ppd.gov.vn

 

Cục Chăn nuôi:                                                                     www.cucchannuoi.gov.vn

 

Cục Thú y:                                                                              www.dah.gov.vn

 

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư quốc gia:          khuyennongvn.gov.vn

 

Website của các đơn vị thành viên của VAAS

 

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam                             www.vaas.org.vn

 

Mạng thông tin nông nghiệp an toàn Việt Nam                 www.gap-vietnam.com

 

Ngân hàng kiến thức trồng lúa                                         www.vaas.org.vn/Kien_thuc/Caylua/index.htm

 

Ngân hàng kiến thức trồng Ngô                                          ngo.gap-vietnam.com

 

Ứng dụng công nghệ thông tin để nhận biết nguồn gen cây trồng       www.pgrvietnam.org.vn

 

Viện CLT&CTP                                                www.fcri.com.vn

 

Viện NC Rau quả                                            www.favri.org.vn

 

Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc              www.nomafsi.com.vn

 

Viện TNNH                                                       www.sfri.org.vn

 

Viện Bảo vệ thực vật                                       https://ppri.org.vn

 

Viện Di truyền nông nghiệp                           www.agi.gov.vn

 

Viện NC Ngô                                                    www.nmri.org.vn/

 

Viện KHKT NN Bắc trung bộ                         www.asincv.gov.vn

 

Viện KHKTNLN Tây Nguyên                         www.wasi.org.vn

 

Viện KHKTNN Miền Nam                               www.iasvn.org

 

Viện Cây ăn quả miền Nam                          www.sofri.org.vn

 

Viện Lúa đồng bằng sông cửu long            www.clrri.org

 

Trung tâm Tài nguyên thực vật                    www.pgrvietnam.org.vn

Tin mới nhất

Thời tiết

Hanoi, Vietnam
  • Thứ hai
  • Thứ ba
  • Thứ tư

Lịch